A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Meaning of the Name Iakovos

The first name Iakovos is of Hebrew origin. It is often a boy name. It has the following meaning(s):

Hebrew: Supplanter

Additional Names

Atherton | Christofor | Kuzih | Tarynn | Dusti | Maretta | Olethea | Tolan | Rene | Tarif | Adoeete | Katherine | Arvin | Nickson | Caw |