A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Meaning of the Name Diarmaid

The first name Diarmaid is of Gaelic, Irish origin. It is often a boy name. It has the following meaning(s):

Gaelic: Free Man
Irish: Free

Similar Names

Diarmad | Diarmait | Diarmid | Diarmuid |

Related Names

Kermit  (Celtic)
Son of Diarmaid
Kermode  (Celtic)
Son of Diarmaid

Additional Names

Raul | Bem | Nerice | Kodey | Mathias | Bithron | Keerthimanth | Kyle | Merrell | Ansell | Melissa | Garbi | Jerebai | Aurele | Kozue |