A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Meaning of the Name Fitzpatrick

The first name Fitzpatrick is of Teutonic, English, French, Irish origin. It is often a boy name. It has the following meaning(s):

Teutonic: Son of Patrick
English: Son of Patrick. Surname
French: Son of Patrick. Surname
Irish: Statesman's Son

Similar Names

Fitz Patrick |

Additional Names

Euryalus | Gloria | Tovah | Terrel | Bohan | Dympna | Napoleon | Zenevieva | Dyllis | Meria | Garmond | Lothair | Stella | Garnoc | Dubhan |