A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Meaning of the Name Aletheia

The first name Aletheia is of Greek origin. It is often a girl name. It has the following meaning(s):

Greek: Honesty

Similar Names

Aletta | Alathea | Aleta | Aletea | Aletha | Alethea | Alethia | Aletia | Alithea | Alithia |

Additional Names

Killian | Arcelia | Zakkiyya | Corina | Dexton | Berde | Harelache | Roibeard | Smedley | Salim | Cephalus | Dougie | Almon | Stan | Sineidin |