A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Meaning of the Name Tokiwa

The first name Tokiwa is of Japanese origin. It is often a girl name. It has the following meaning(s):

Japanese: Eternally Constant

Similar Names

Toki | Tosia |

Additional Names

Briann | Manjula | Jumoke | Dougal | Brad | Athene | Anita | Prasanna | Valerik | Emmalyn | Patty | Achyuta | Olyn | Leroux | Cai |