A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Meaning of the Name Seiji

The first name Seiji is of Japanese origin. It is often a boy name. It has the following meaning(s):

Japanese: Lawful; Manages Affairs of State

Similar Names

Sekai | Seiko | Seki | Sezja |

Additional Names

Fred | Salvador | Epenetus | Jorja | Brangaine | Fidele | Melvina | Hafleikr | Aidan | Iniga | Leandros | Kikue | Aluf | Teriana | Anila |