A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Meaning of the Name Orelia

The first name Orelia is of English origin. It is often a girl name. It has the following meaning(s):

English: Golden

Similar Names

Orel | Orell | Orali | Oralia | Oralie | Orella | Orla | Orli |

Related Names

Dorelia  (Greek)
Gift

Additional Names

Robbie | Maribeth | Alhric | Melanie | Zelda | Deliz | Fern | Maggy | Baynebridge | Nathanial | Keisha | Tristan | Ivah | Leandro | Peigi |