A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Meaning of the Name Naham

The first name Naham is of Biblical origin. It is often a boy name. It has the following meaning(s):

Biblical: Comforter; Leader

Similar Names

Naam | Naeem | Na'eem | Nahma | Nahum | Naim | Na'im | Nam | Naum | Nehum |

Related Names

Nahamani  (Biblical)
Comforter; Leader

Additional Names

Austine | Danuta | Alirick | Janalyn | Virdisia | Zakariyyaa | Mick | Jamilyn | Cullodena | Melodie | Arrick | Franziska | Kalf | Alidre | Noph |