A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Meaning of the Name Mattathias

The first name Mattathias is of Biblical origin. It is often a boy name. It has the following meaning(s):

Biblical: The Gift of the Lord

Similar Names

Mathias | Matias | Matthias | Mattias |

Additional Names

Donnell | Elia | Nina | Brayden | Madhura | Syene | Tabitha | Alfrigg | Abhaya | Jehu | Eurymachus | Loki | Arvil | Clevon | Pancho |