A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Meaning of the Name Kostas

The first name Kostas is of Latin, Greek origin. It is often a boy name. It has the following meaning(s):

Latin: Constant
Greek: Variant of Costa: Steady; Stable

Additional Names

Terran | Agnidev | Arturo | Serena | Yuli | Lin | Adita | Clarimonde | Adin | Keril | Anissa | Ephesus | Jordy | Whitcomb | Kallai |