A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Meaning of the Name Fala

The first name Fala is of Native American origin. It is often a girl name. It has the following meaning(s):

Native American: Crow
Native American: Crow (In Choctaw Indian)
Native American: A Crow
Native American: Crow (Choctaw)

Similar Names

Falaah | Falah | Fale | Fell | Folau | Falala | Faula | Fayola | Fela | Fiala |

Related Names

Falaah  (Muslim)
Variant of Falah: Success. Progress
Falah  (Muslim)
Success. Progress
Falak  (Hindu)
Heaven
Falak  (Hindu)
The Sky
Falak  (Muslim)
Star
Falala  (African)
Born in Abundance
Falan  (Hindu)
Fertile
Faleen  (Hindu)
Variant of Falan: Fertile
Falit  (Hindu)
Variant of Falan: Fertile

Additional Names

Fitzgerald | Montagu | Sewell | Amada | Naomi | Ciqala | Andenon | Lyris | Ishaq | Dallis | Lacie | Vidal | Delmy | Elrod | Estebe |