A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Meaning of the Name Ahuzzah

The first name Ahuzzah is of Biblical origin. It is often a boy or girl name. It has the following meaning(s):

Biblical: Possession, Seizing, Collecting
Biblical: Possession, Seizing, Collecting

Similar Names

Achaziah | Ahaziah | Ahaziahu | Ahijah | Azaziah | Azzai | Aizza | Azeezah | Azizah | Azzah |

Additional Names

Tasawwur | Crandell | Hartman | Ligia | Barry | Suzette | Bikita | Feldun | Babar | Avrill | Scarus | Nikki | Darin | Kallista | Chava |