A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Meaning of the Name Delores

The first name Delores is of Latin, English origin. It is often a girl name. It has the following meaning(s):

Latin: From the Name Dolores
Latin: Variant of Dolores Meaning 'sorrows
English: Variant of Dolores: Sorrows

Similar Names

Deloras | Deloris | Deloros | Dolores |

Additional Names

Paolo | Austina | Evette | Eurymachus | Kartah | Arleen | Jobab | Achaeus | Dorbeta | Domeka | Spurius | Palben | Eliot | Balasi | Tavia |