A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Meaning of the Name Aleecia

The first name Aleecia is of Latin origin. It is often a girl name. It has the following meaning(s):

Latin: Variant of Alice

Similar Names

Alec | Aleck | Aleka | Aleksi | Aleksis | Alexei | Alexi | Alexio | Alexis | Alecia |

Additional Names

Jeezer | Enrico | Senga | Neri | Balder | Severo | Elli | Eadward | Ira | Tiresias | Caffar | Gaston | Benedict | Tarique | Aeriona |