A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Meaning of the Name Alecia

The first name Alecia is of Latin origin. It is often a girl name. It has the following meaning(s):

Latin: Variant of Alice

Similar Names

Alec | Aleck | Aleka | Alexi | Alexio | Alexis | Aleecia | Aleeza | Alesia | Alessa |

Additional Names

Ashtyn | Kabira | Lorentz | Hazina | Aceldama | Khayriyyah | Feroz | Anamarie | Dealbeorht | Atrides | Soledada | Eugenio | Achala | Harun | Read |